Strona g堯wna

Regulamin

Regulamin:

W?a?cicielem sklepu internetowego na www.drewmar.com, (w dalszej cz??ci Regulaminu nazywany Sklepem) jest Firma Stolarska Drewmar Marcin Hamera Barcinek 8 b , 58-512 Stara Kamienica, nip:611-144-93-67   regon:231131430

Postanowienia ogólne.

1.        Przedmiotem dzia?alno?ci Sklepu jest sprzeda? mebli – produkcji w?asnej. Wszystkie produkty znajduj?ce si? na stronach sklepu s? nowe i obj?te gwarancj?.

2.        Wszystkie produkty oferowane w Sklepie s? fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.        Wszystkie wymienione produkty i nazwy s? u?ywane w celach identyfikacyjnych.

4.        Sklep realizuje zamówienia wy??cznie na terenie Polski. Zamówienia nale?y sk?ada? w j?zyku polskim.

5.     Cennik kosztów transportu obowi?zuje od 10 pa?dziernika 2009 roku.

Sk?adanie zamówie?

1.        Zamówienia mo?na sk?ada? 24 godziny na dob? przez wszystkie dni w roku.

2.        Zamówienia s? przyjmowane wy??cznie za po?rednictwem serwisu www.drewmar.com.

3.        Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania p?atno?ci w przeci?gu 14 dni od z?o?enia zamówienia.

4.        Zamówienia mo?e dokona? pe?noletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

5.        Warunkiem zakupu w Sklepie jest wype?nienie formularza z zamówieniem oraz potwierdzenie zamówienia telefonicznie

6.        Zamówienie w sklepie mo?na tak?e sk?ada? w formie e-mail lub faksem.

7.        Nieprawid?owo wype?nione formularze zamówienia nie b?d? rozpatrywane przez Sklep.

8.        Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówie? wzbudzaj?cych w?tpliwo?ci lub zawieraj?cych niekompletne dane. Zamawiaj?cy zostanie niezw?ocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

9.     Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianych modeli mebli, lub te? w przypadku zmian podanych przez zamawiaj?cego.

Zmiana danych i anulowanie zamówie?

1.        Od chwili z?o?enia zamówienia do chwili wystawienia faktury, Kupuj?cy ma prawo wprowadzi? zmiany danych do umieszczenia na fakturze.

2.        Kupuj?cy mo?e zrezygnowa? z zamówienia do momentu rozpocz?cia realizacji zamówienia. Rezygnacj? lub zmian? zamówienia nale?y zg?osi? drog? e-mail na adres kontakt@drewmar.com w tytule „ REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA”

3.        Kupuj?cy nie mo?e anulowa? zamówienia, które zosta?o ju? skierowane do realizacji.

Realizacja zamówie?

1.        Przyj?cie zamówienia do realizacji jest poprzedzone procesem sk?adaj?cym si? z dwóch kroków:

- z?o?enie zamówienia - ma miejsce w momencie wys?ania przez kupuj?cego poprawnie wype?nionego formularza z zamówieniem

- zamówienie przyj?te - jest po otrzymaniu odpowiedzi ze Sklepu o potwierdzeniu zamówienia  oraz informacji o koszcie i sposobie dostawy.

W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzeda?y pomi?dzy Kupuj?cym a Sklepem.

2.        Realizacja zamówienia rozpoczyna si? z chwil? zaksi?gowania przelewu na koncie . Dane do przelewu: Firma Stolarska Drewmar Marcin Hamera, Barcinek 8 b, 58-512 Stara Kamienica. KB S.A. oddzia? w Jeleniej Górze nr. 93 1500 1429 1214 2004 2145 0000

3.        Do ka?dego zamówienia wystawiany jest dowód sprzeda?y lub faktura VAT.

4.     Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane s? wy??cznie mailowo pod adresem : kontakt@drewmar.com

Ceny

1.        Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowi? oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.        Zawarto?? Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

3.        Ceny towarów znajduj?cych si? w ofercie Sklepu wyra?one s? w z?otych polskich zawieraj? podatek VAT i s? cenami brutto.

4.        Ceny nie obejmuj? kosztów przesy?ki, które s? podawane przy ka?dym produkcie oddzielnie. Ceny za przesy?k? danego produktu s? zró?nicowane i zale?? od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesy?ki.

5.        Na poczet realizacji zamówienia Sprzedawca mo?e poprosi? o wp?at? zaliczki w wysoko?ci ok. 40% warto?ci zamówienia.

6.        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwo?ywania akcji promocyjnych na ?amach strony.

Dostawa i odbiór produktu

1.        Dostawa zamówionego produktu nast?pi w terminie ok. 4 tygodni od momentu zamówienia – chyba, ?e Sprzedawca zaznaczy inaczej.

2.        Dostawa odbywa si? w wybrany przez Kupuj?cego sposób.

a.       dostawa towaru przez firm? transportow? pod wskazany w zamówieniu adres,

b.       dostawa przez transport Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,

c.       odbiór w?asny,

3.        W przypadku wyboru przez Kupuj?cego sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostan? uwzgl?dnione w potwierdzeniu Zamówienia.

4.        W przypadku odbioru w?asnego z siedziby zak?adu, koszty dostawy wynosz? 0 z?.

5.        Koszty dostawy nie obejmuj? wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich monta?u.

6.        Wniesienie dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupuj?cego.

7.        Sklep nie ponosi odpowiedzialno?ci w wypadku nieprawid?owo?ci pope?nionych przez sk?adaj?cego w formularzu zamówienia w wyniku których przesy?ka nie dotar?a do adresata.

8.        Trzykrotne niepodj?cie przesy?ki przez Kupuj?cego jest równoznaczne z tym, ?e Sklep mo?e od umowy odst?pi?, przy czym kwota wp?acona tytu?em zaliczki lub ca?a uiszczona za produkt cena mo?e zosta? zarachowana na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.

9.        Odbiór towaru przez Kupuj?cego musi by? potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Z?o?ony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodno?ci towaru ze z?o?onym zamówieniem.

10.     Podczas odbioru Kupuj?cy jest zobowi?zany do sprawdzenia zgodno?ci ilo?ciowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodze? mechanicznych powsta?ych w czasie transportu. Nabywca zobowi?zany jest dokona? kontroli w obecno?ci osoby dostarczaj?cej zamówiony produkt.

11.     Z chwil? potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka zwi?zane z posiadaniem i u?ytkowaniem rzeczy , a w szczególno?ci ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupuj?cego.

Reklamacje i zwrot towaru

1.        W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodze? powsta?ych w czasie transportu, podstaw? rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokó? reklamacji.

2.        Odbieraj?c towar Kupuj?cy jest zobowi?zany do sprawdzenia, czy przesy?ka nie posiada uszkodze? powsta?ych podczas transportu.

3.        Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotycz?cej uszkodze? mechanicznych powsta?ych podczas transportu jest spisanie w obecno?ci kuriera lub pracownika firmy protoko?u niezgodno?ci. Protokó? Kupuj?cy zobligowany jest do??czy? do zg?oszenia reklamacyjnego.

4.        Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilo?ciowe akcesoriów monta?owych lub elementów mebli ujawnione w chwili odbioru towaru powinny zosta? zg?oszone do pracowników obs?ugi sklepu w terminie nie pó?niej ni? 2 dni od chwili odbioru towaru.

5.        W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu , Kupuj?cy ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odst?pienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikaj?cych z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny( Dz. U. Nr 22, poz. 271), sk?adaj?c Sklepowi o?wiadczenie na pi?mie. Je?eli odes?any towar spe?nia wymagania przyj?cia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura koryguj?ca. Orygina? i kopia zostaj? wys?ane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odes?a? podpisan? kopi? faktury koryguj?cej, a po otrzymaniu jej, w ci?gu 14 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieni?dzy na konto Klienta.

6.      Zwracany towar powinienen zosta? dostarczany w przeci?gu 7 dni na adres Sklepu/Firmy Stolarskiej Drewmar w Barcinku

7.        Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyj?ty a odst?pienie b?dzie skuteczne tylko i wy??cznie wtedy, gdy b?dzie odes?any w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletn? jego zawarto?ci?, a sam produkt oraz akcesoria b?d? nieuszkodzone, oraz nie b?d? nosi?y jakichkolwiek ?ladów u?ytkowania.

8.        W przypadku ch?ci skorzystania z wy?ej okre?lonego prawa zwrotu produkt nale?y odes?a? za pomoc? firmy kurierskiej lub innej na w?asny koszt na adres Sklepu.

9.        Do takiej przesy?ki zwrotnej nale?y do??czy? pisemne o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwróci? zap?at?. Sklep w ci?gu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Je?eli towar spe?nia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura koryguj?ca. Orygina? i kopia zostaj? wys?ane do klienta listem priorytetowym. Kupuj?cy powinien odes?a? podpisan? kopi? faktury koryguj?cej, a po jej otrzymaniu Sklep, w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu nale?no?ci na konto Kupuj?cego.

10.     Sklep zobowi?zuje si? do zwrotu nale?no?ci za produkt bez uwzgl?dnienia kosztów dostawy i kosztów odes?ania produktu.

11.     Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustaw?, w tym prawo odst?pienia od umowy nie obowi?zuj?, gdy produkt dotkni?ty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewn?trznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesy?ki nale?y sprawdzi?, czy opakowanie nie uleg?o uszkodzeniu w transporcie. W szczególno?ci nale?y zwróci? uwag? na stan opakowa? lub ta?m naklejonych na przesy?k?. W przypadku, gdy opakowanie przesy?ki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy ta?my s? zerwane nale?y nie przyjmowa? przesy?ki i w obecno?ci kuriera sporz?dzi? protokó? szkody oraz skontaktowa? si? jak najszybciej ze sprzedawc? w celu wyja?nienia sprawy. Sprawdzenie przesy?ki przy odbiorze jest niezb?dnym warunkiem uwzgl?dnienia ewentualnych roszcze? Klienta z tytu?u uszkodzenia czy okradzenia przesy?ki w transporcie.

12.     Reklamacje dotycz?ce ró?nicy w odcieniu wybarwienia drewna,  które wynikaj? z niew?a?ciwie ustawionych parametrów monitora lub przegl?darki internetowej nie stanowi? podstawy do zg?oszenia reklamacji. Zdj?cia przedstawione na stronie Sklepu s? pogl?dowe, kolory ró?ni? si? mog? nieznacznie od dost?pnych.

13.     Sklep nie przyjmuje przesy?ek odes?anych za pobraniem.

Gwarancja jako?ci

Wszystkie oferowane produkty s? fabrycznie nowe . Wszystkie towary dost?pne w sklepie obj?te s? gwarancj? wystawion? przez producenta.

Poufno?? danych i polityka prywatno?ci

1.        Zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, ?e dane osobowe podane w formularzu zamówienia, b?d? obj?te ochron? przed dost?pem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone s? tylko na potrzeby firmy Drewmar do celów marketingowych i ewidencyjnych. 

Postanowienia ko?cowe

1.        Zespó? Sklepu dok?ada wszelkich stara?, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów by?y zgodne z rzeczywisto?ci?.

2.        S?dem w?a?ciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj?cych z umowy jest s?d w?a?ciwy dla miejsca siedziby Sklepu.

3.        Z?o?enia zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowie? regulaminu tego sklepu, jak równie? akceptacj? wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

4.        W?a?ciciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególno?ci do o?wiadcze? woli w postaci elektronicznej, stosuje si? przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowi?zuj?cych w tym zakresie.

6.        Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy drog? mailow?.