Strona g堯wna

Strona g堯wna

powitaie
Unia

Serdecznie Witamy na Naszej Stronie

Chcieliby?my zaprezentowa? Pa?stwu Firm? i zaproponowa? nasze wyroby/us?ugi.

Firma Drewmar rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 2000 r. jako ma?a lokalna stolarnia zajmuj?ca si? g?ównie us?ugami. Z biegiem czasu k?ad?c najwi?kszy nacisk na inwestycje, modernizuj?c hale produkcyjne, zakupuj?c nowoczesne maszyny i zatrudniaj?c fachowców, firma powi?kszy?a rynki zbytu, asortyment wyrobów, zyska?a sta?ych odbiorców..

Obecnie zajmujemy si? produkcj? stojaków reklamowych dla potrzeb najwi?kszych zak?adów ceramicznych w Polsce . Drug? ga??zi? naszej produkcji s? wykonywane na zamówienie, pod konkretny wymiar meble z litego drewna, nowoczesne jak równie? stylizowane. Odbiorcami takich mebli s? sklepy w Niemczech oraz ekskluzywne salony w Polsce.

Ko?cem 2007 r. rozpocz?li?my sprzeda? wybranych wzorów mebli dla klientów z  ca?ego kraju poprzez serwis allegro. Od 2009 r. wi?kszo?? naszej produkcji  mo?na naby? bezpo?rednio z naszej strony www. poprzez utworzony sklep.

Prowadzimy sprzeda? wysokiej jako?ci tarcicy meblowej, sosnowej i olchowej.

Jeste?my sprawdzonym i uczciwym partnerem w interesach. Zaufa?o nam ju? wielu klientów – o czym mog? ?wiadczy? komentarze z transakcji allegro. Dzi?ki precyzji, dok?adno?ci osi?gn?li?my wysok? jako?? naszych wyrobów, wzrastaj?c? sprzeda?, co daje nam mo?liwo?? ci?g?ego rozwoju i dalszych inwestycji w firm?.